Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Ondernemer: 
De natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan Klanten aanbiedt;

Klant:
Natuurlijk of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep die een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
Natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf die een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

Consument:
Natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf die een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

Overeenkomst op afstand: 
Een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

Techniek voor communicatie op afstand: 
Middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat Klant en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;

Bedenktijd: 
De termijn waarbinnen de Klant gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

Herroepingsrecht: 

De mogelijkheid voor de Klant om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

Dag: 

Kalenderdag;

Duurtransactie: 

Een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de levering- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

Duurzame gegevensdrager: 

Elk middel dat de Klant of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Artikel 2 – Identiteit Ondernemer

Naam: Interzeil B.V.
Handelsnaam: Afschermshop.nl

Adres: Koldingweg 20, 9723 HK Groningen

KVK nummer: 02082446

BTW nummer: NL001443120B02

Artikel 3 – Toepasselijkheid

a) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en Klant. Deze voorwaarden zijn opgenomen in de bestelprocedure van de webshop Afschermshop.nl en kunnen daar gedownload worden. De geldigheid van alle andersluidende voorwaarden wordt nadrukkelijk afgewezen 

Artikel 4 – Het aanbod

a) Als een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

b) Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Klant mogelijk te maken. 

c) Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

Artikel 5 – De overeenkomst

a) De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

b) Als de Klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Als aanvaarding niet is bevestigd, kan de Klant de overeenkomst ontbinden, m.u.v. de Klant die tevens Consument is (zie artikel 6).

Artikel 6 – Herroepingsrecht bij levering van producten voor Consumenten

a) Bij de aankoop van producten heeft de Consument (i.e. de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf die een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer) de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien werkdagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de Klant.

b) Tijdens deze termijn zal de Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Als hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, volgens de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Zie art.4.

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping 

a) Als de Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

b) Als de Consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen na ontvangst de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 8 – De prijs

a) Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.

b) In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

c) De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn exclusief BTW.
In de check-out van de bestelprocedure is de BTW vermeld.

Artikel 9 – Conformiteit en Garantie

a) De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

b) Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de Klant ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer tegenover de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

Artikel 10 – Levering en uitvoering

a) De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

b) Als plaats van levering geldt het adres dat de Klant aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

c) Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. 

d) Als de bezorging vertraging ondervindt, of als een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Klant hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

e) In geval van ontbinding volgens het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de Klant betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.

f) Als levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. 

g) Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de Klant bij de ondernemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 11 – Betaling

a) Wanneer u bestelt bij:

Afschermshop.nl, rekent u direct online af Na ontvangst van uw betaling, verzenden wij u per omgaande de door uw bestelde goederen. U ontvangt u een factuur per e-mail.

b) Alle bij de artikelen genoemde prijzen zijn de verzendkosten exclusief 21% btw. Tenzij anders aangegeven.

Artikel 12 – Klachtenregeling

a) Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen redelijke tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de Klant de gebreken heeft geconstateerd.

b) Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

c) Vanaf 15 februari 2016 is het voor Klanten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr . Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.”

Artikel 14 Aansprakelijkheid

a) Naast de regeling van de aansprakelijkheid op grond van garantie, zoals omschreven in art. 9 van deze voorwaarden, zijn wij uit sluitend aansprakelijk c.q. tot schadevergoeding gehouden.

b) Als schade veroorzaakt is door opzet of grove schuld van ons c.q. onze personeelsleden. Onze aansprakelijkheid is bij die opzet of grove schuld beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar of leverancier terzake van de schade gedane uitkering.

c) Als de verzekeraar of leverancier geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat is onze aansprakelijkheid, voor dienstverlening zoals reparatie en onderhoud beperkt tot 25% van de opdrachtsom en terzake van overige prestatie tot 50% van het factuurbedrag.

Voor de Consument geldt voor dienstverlening zoals reparatie en onderhoud beperkt tot 50% van de opdrachtsom en terzake van overige prestatie tot 100% van het factuurbedrag.

d) De ondernemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte en/of gevolgschade.

e) De door ons te vergoeden schade zal gematigd worden als de door afnemer te betalen prijs gering is in verhouding tot de omvang van de door hem geleden schade.

f) Wij zijn niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onjuistheden of gebreken in door Klant aan ons verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, schetsen, berekeningen, monsters, stalen, voorbeelden, vormen, machines, gereedschappen en (hulp)materialen.

g) Schadegevallen dienen binnen 7 dagen na ontdekking schriftelijk aan ons te zijn gemeld.  Bij overschrijding van deze termijn verliest de Klant alle rechten en bevoegdheden uit hoofde van eventuele schade.

Artikel 15 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

a) Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de Klant zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de Klant op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 16 – Wijziging van de voorwaarden

a) De laatstelijk op de website van Afschermshop.nl zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst is van toepassing. Wij zijn niettemin bevoegd wijzigingen aan te brengen, welke wijzigingen eerst van toepassing zijn na aanpassing op de website en toezending door ons aan de afnemers.

Artikel 17 – Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

a) Tussen afnemer en ons is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.  

b) Alle geschillen tussen de Klant en de Ondernemer die voortvloeiend uit te sluiten of gesloten overeenkomsten of uit nadere overeenkomsten ter uitvoering hiervan, zullen worden beslecht door de rechtbank Noord Nederland, locatie Groningen.